مقالات

۲۸فروردین ۱۴۰۰

باج‌گیر افزار CTB-Locker

توسط |۱۴۰۰/۰۱/۲۸|مقالات|بدون ديدگاه

 

۲۴اسفند ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار Tirp

توسط |۱۳۹۹/۱۲/۲۴|دسته‌بندی نشده, مقالات|بدون ديدگاه

۱۶اسفند ۱۳۹۹

جدیدترین باج‌گیرافزار منتشر شده از خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار Ribd

توسط |۱۳۹۹/۱۲/۱۶|مقالات|۴ ديدگاه

۱۰اسفند ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار Masodas

توسط |۱۳۹۹/۱۲/۱۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۰اسفند ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار YGKZ

توسط |۱۳۹۹/۱۲/۱۰|مقالات|بدون ديدگاه

۲۹بهمن ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار PLAM

توسط |۱۳۹۹/۱۱/۲۹|مقالات|بدون ديدگاه

۲۴دی ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیرافزار منتشر شده از خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار Coos

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۴|مقالات|۲ ديدگاه

۲۱دی ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیرافزار Qlkm

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۱|مقالات|۴ ديدگاه

۱۴دی ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیرافزار igal

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۱۴|مقالات|بدون ديدگاه

۲دی ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیرافزار Omfl

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۰۲|مقالات|بدون ديدگاه