مراحل کلی ارزیابی امنیتی و تست نفوذ

مرحله اول: تعیین وسعت/پیچیدگی نرم‌افزار و تخمین زمان تست

مرحله دوم: عقد قرارداد مالی، فنی و حقوقی

مرحله سوم: تست امنیتی نرم‌افزار و ارائه گزارش

مرحله چهارم: رفع آسیب‌پذیری‌ها و تست مجدد بخش‌های آسیب‌پذیر

جزئیات مراحل درخواست و انجام پروژه‌های خدمات ارزیابی امنیتی و تست نفوذ