نام و نام خانوادگی رتبه‌ی علمی صفحه‌ی شخصی سمت
دکتر بابک صادقیان دانشیار صفحه‌ی شخصی مدیر
عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت مؤسس
basadegh
دکتر مهدی شجری استادیار  صفحه‌ی شخصی عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت مؤسس
Dr-shajari-large
دکتر حمیدرضا شهریاری استادیار صفحه‌ی شخصی عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت مؤسس
shahriari
دکتر سلمان نیک صفت استادیار صفحه‌ی شخصی عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت علمی
niksefat