نام و نام خانوادگی مرتبه دانشگاهی صفحه‌ شخصی سمت
دکتر بابک صادقیان دانشیار صفحه شخصی مدیر
عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت مؤسس
basadegh
دکتر مهدی شجری استادیار  صفحه شخصی عضو هیئت مؤسس Dr-shajari-large
دکتر حمیدرضا شهریاری استادیار  صفحه شخصی عضو هیئت مؤسس
دکتر سلمان نیک صفت استادیار صفحه شخصی عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت علمی
niksefat
دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی استادیار صفحه شخصی عضو شورای پژوهشی
عضو هیئت علمی
دکتر مطهره دهقان استادیار صفحه شخصی پژوهشگر همکار
عضو هیئت علمی مدعو