در صورت تمایل به همکاری با مرکز پژوهشی آپای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اطلاعات و رزومه خود را ارسال نمایید.

درصورت تأیید اولیه اطلاعات و رزومه شما، جهت دعوت به مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد.