مقالات

۲۱مرداد ۱۴۰۰

REQG: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱۴مرداد ۱۴۰۰

MUUQ: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۱۴|مقالات|۲ ديدگاه

۱۴مرداد ۱۴۰۰

NOOA: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۱۴|مقالات|۱۰ ديدگاه

۱۰مرداد ۱۴۰۰

GUER: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۱۰|مقالات|۲ ديدگاه

۲مرداد ۱۴۰۰

GUJD: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۰۲|مقالات|بدون ديدگاه

۲مرداد ۱۴۰۰

آگاهی از وضعیت در حوزه مدیریت ترافیک هوایی

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۰۲|مقالات|بدون ديدگاه

۲۸تیر ۱۴۰۰

ZQQW: آلوده کردن سیستم‌ها با باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۸|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷تیر ۱۴۰۰

Cyber Kill Chain چیست و چگونه می‌توان از آن به‌طور مؤثری استفاده کرد؟

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۶تیر ۱۴۰۰

ZZLA: ادامه‌ی جولانِ باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۶|مقالات|بدون ديدگاه

۲۳تیر ۱۴۰۰

QSCX: ادامه‌ی جولانِ باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۳|مقالات|بدون ديدگاه